Nejvyšší požadavky na stlačený vzduch používaný pro řízení a procesy jsou u společnosti Horst Scholz GmbH & Co. KG zajištěny společností Kaeser Kompressoren
Horst Scholz GmbH & Co. KG

High-tech stlačený vzduch pro high-tech produkty

V rámci kontraktační smlouvy a ve smyslu koncepce Industrie 4.0 dodává společnost KAESER stlačený vzduch pro firmu Horst Scholz GmbH & Co. KG. Ta přitom výrazně šetří náklady na energie.

Firma Horst Scholz GmbH & Co. KG vyrábí přesné díly z plastů, které z hornofranckého Kronachu putují k řadě renomovaných výrobců, především v oblasti automobilového průmyslu a lékařské techniky. Protože jsou požadavky na kvalitu produktů právě v lékařské oblasti velmi vysoké, musí také stlačený vzduch používaný pro řízení a procesy vyhovovat nejvyšším nárokům.

Aby zásobování stlačeným vzduchem odpovídalo současnému stavu techniky a mohlo využívat všechny možnosti ve smyslu koncepce Industrie 4.0, ale také protože v segmentu dodavatelů automobilového průmyslu dochází stále k výkyvům, zvolila firma Scholz kontraktační stanici od společnosti Kaeser. Při tomto uživatelském modelu zůstává stanice stlačeného vzduchu majetkem výrobce a uživatel odebírá stlačený vzduch stejně tak jako elektřinu ze zásuvky. Platí se pouze skutečně odebrané množství stlačeného vzduchu, a to na základě pevné ceny. V bilanci se tím z fixních nákladů stávají variabilní náklady. U firmy Scholz byla stanice pro úsporu místa instalována jako kontejnerová varianta na střeše podniku.

Stanice stlačeného vzduchu Kaeser Kompressoren ve firmě Scholz
Nejmodernější technika, jako je Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0), se stará o to, aby byl stlačený vzduch stále k dispozici a aby se vyráběl s nízkými náklady na energie.
Přesná analýza přináší řešení na míru

Po zevrubném auditu stlačeného vzduchu, který detailně odhalil potřebu podniku, byla stanice stlačeného vzduchu ve firmě Scholz koncipována podle nejnovějšího stavu techniky – včetně všech vlastností, které by současná moderní stanice měla nabídnout. Přirozeně stojí v popředí kvalitativně hodnotné, spolehlivé zásobování stlačeným vzduchem, efektivita a úspora nákladů na energii, ale roli hraje také snadnost údržby a propojení řízení ve smyslu Industrie 4.0 s možností předvídané technické údržby. Navíc byla také naplánována bezpečnostní koncepce. Data získaná analýzou byla předána do řízení nového zařízení – v tomto případě systému Sigma Air Manager 4.0 (SAM 4.0) – a slouží jako základ pro vysoce účinný provoz celé stanice. Základnu tvoří kompresory a komponenty pro úpravu stlačeného vzduchu s integrovanými průmyslovými počítači, které mohou všechna jejich data předat do nadřazeného řízení. Toto nadřazené řízení současně sleduje komponenty a podmínky okolí a výroby.

Navíc optimalizuje mimo jiné kvalitu tlaku, automaticky upravuje dodávaný výkon kompresorové stanice při kolísavé spotřebě stlačeného vzduchu, optimalizuje rozsáhle energetickou účinnost na základě regulačních ztrát, spínacích ztrát, flexibility tlaku a udržuje stanici stlačeného vzduchu v dobrém stavu pro budoucí servisní výkony jako předvídaná technická údržba (Predictive Maintenance). Navíc toto řízení nabízí možnost diagnostiky na dálku. To znamená, že pokud si to provozovatel přeje, jsou data neustále odesílána do datového centra výrobce a zde jsou sledována. Nadřazené řízení analyzuje samostatně jakoukoliv situaci a podle potřeby odešle hlášení servisnímu týmu, přímo montérovi na místě nebo do ústředního datového centra. Toto ústřední datové centrum výrobce je nyní styčným a stěžejním bodem pro všechny další aktivity – a to celosvětově.

Rychle a spolehlivě se systémem Sigma Network

Aby byl zajištěn bezpečný a rychlý interní i externí přenos dat, je stanice stlačeného vzduchu ve firmě Scholz navíc vybavena sítí Sigma Network. Tato výkonná síť na bázi Ethernetu je bezpečně uzavřená do sebe a zaručuje optimální sledování a efektivní řízení stanice stlačeného vzduchu a zároveň maximální zabezpečení dat. Generovaná data umožňují, že se údržba již neprovádí v pevně stanovených intervalech, nýbrž se rovněž řídí potřebou. Paralelně k hlášení nadřazeného řízení, že je nutné provést údržbu, se reguluje infrastruktura materiálového toku.

Dnes máme pro zásobování stlačeným vzduchem komfortní řešení.
Karl-E. Ebert, vedoucí techniky a vývoje ve společnosti Scholz

Požadavky na materiál mohou být automaticky předány do distribučního střediska. Tím se koordinuje materiální podpora s vlastní produkcí výrobce nebo případně subdodavateli, takže je zásobování materiálem stále zajištěno; současně lze udržovat nízké náklady, protože není realizována nepotřebná výroba. To vše zvyšuje provozní spolehlivost a efektivitu a současně snižuje náklady na energie pro celý cyklus životnosti systému.

Rekuperace tepla snižuje náklady na energie

S novou stanicí stlačeného vzduchu byla ve firmě Scholz poprvé využita také možnost rekuperace tepla. Firma Scholz nyní odpadním teplem kompresorů, které vzniká při výrobě stlačeného vzduchu, vytápí svoje haly. To již v prvním roce používání vedlo ke snížení spotřeby topného oleje asi o 50 procent.