Management procesů – odpovědnost nejvyššího vedení

Procesy managementu popisují, jak vedení firmy KAESER KOMPRESSOREN SE společnost kontroluje a řídí plánování lidských zdrojů a zajišťuje soulad s platnými právními předpisy.

Z tohoto důvodu jsou pravidelně prováděny interní audity. Výsledky těchto interních auditů, zpětných hlášení od zákazníků, vyhodnocení kritérií stejně jako přijatých preventivních a nápravných opatření jsou vrcholovým vedením firmy analyzovány podle systému IMS z hlediska

  • vhodnosti
  • efektivnosti a
  • účinnosti.

Výsledky vyhodnocení managementu vedou příp. k nápravným opatřením a jsou základem pro nové cíle, zlepšení procesů a výrobků (kontinuální proces zlepšování – CIP jako nástroj systému IMS) a rovněž pro efektivnější využívání zdrojů.

Kontaktními partnery zaměstnanců jsou jejich nadřízení a zmocněnci IMS v rámci oddělení/poboček, kteří odpovídají za to, že

  • jsou aplikována ustanovení přijatá v rámci firemní politiky,
  • jsou na všech úrovních firmy chápány, respektovány a uskutečňovány cíle týkající se kvality, bezpečnosti práce a energetické politiky a že jsou pro to vytvářeny potřebné rámcové podmínky,
  • se v rámci zavedených procesů pracuje podle instrukcí a že
  • do systému jsou implementována všechna nezbytná zlepšení.

Zmocněnci IMS referují „zmocněnci IMS nejvyššího vedení“, který je nezávislý na oddělení a je členem vedení společnosti.