Management procesů – odpovědnost nejvyššího vedení

Procesy managementu popisují, jak vedení firmy KAESER KOMPRESSOREN SE společnost kontroluje a řídí plánování lidských zdrojů a zajišťuje soulad s platnými právními předpisy. K tomuto účelu byl zaveden systém QUSEM, který je průběžně zdokonalován. Jeho účinnosti je zajišťována poskytováním požadovaných zdrojů.

Z tohoto důvodu jsou pravidelně prováděny interní audity. Výsledky těchto interních auditů, zpětných hlášení od zákazníků, vyhodnocení kritérií stejně jako přijatých preventivních a nápravných opatření jsou vrcholovým vedením firmy analyzovány podle systému QUSEM z hlediska:

  • vhodnosti
  • efektivnosti a
  • účinnosti.

Výsledky vyhodnocení managementu vedou k nápravným opatřením s cílem zlepšení procesů a produktů (kontinuální proces zlepšování - KVP jako nástroj systému managementu kvality) stejně jako k efektivnějšímu využití zdrojů (KVP jako nástroj systému managementu životního prostředí a energie).

Kontaktním partnerem spolupracovníků jsou jejích nadřízení stejně jako zmocněnci QUSEM uvnitř oddělení/zastoupení, kteří odpovídají zato, že

  • požadavky obsažené ve firemní politice jsou plněny,
  • politickým cílům kvality, životního prostředí, bezpečnosti práce a energie jsou na všech podnikových úrovních chápány, dodržovány, a že existují podmínky pro jejich realizaci,
  • procesy jsou vykonávány v souladu s pokyny,
  • veškerá nezbytná zlepšení systému jsou implementována .

Zmocněnci QUSEM v dceřiných společnostech podléhají vedoucímu QUSEM , který je nezávislý na oddělení a je členem představenstva firmy.