Vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém, společnosti KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. IČO: 63996472 se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, K Zelenči 2874/6, PSČ 19300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39566, (dále jen „společnost“).

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), kterým byla transponována do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), zásadami chování společnosti a uplatňovanou politiku upozorňování na škodlivé jevy a ochranu oznamovatelů společnost informuje o následujícím:

1. Zřízení vnitřního oznamovacího systému

Společnost zřídila pro účely podávání oznámení ohledně jednání, ve kterém je fyzickou osobou jakožto oznamovatelem spatřováno níže specifikované porušení povinnosti společnosti vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“).

2. Vymezené oblasti 

VOS je určen pro podávání oznámení o takovém protiprávním jednání, které:

a.) má znaky trestného činu,

b.) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,

c.) porušuje tento zákon, nebo

d.) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1.     finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2.     daně z příjmů právnických osob,
3.     předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4.     ochrany spotřebitele,
5.     souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6.     bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7.     ochrany životního prostředí,
8.     bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9.     radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10.   hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11.   ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12.   ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13.   ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14.   fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

3. Oznamovatel

Oznamovatelem, který může využít VOS společnosti pro podání oznámení, je fyzická osoba, která činí oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, je osobou samostatně výdělečně činnou, společníkem, osobou ve statutárním, řídícím nebo dozorčím orgánu, dobrovolníkem, stážistou či osobou vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. 

4. Způsob podání oznámení

Oznamovatel by měl mít oprávněné důvody domnívat se, že oznamované informace o porušení jsou v době oznámení pravdivé. Vědomě nepravdivé skutečnosti tedy nelze oznamovat.

Oznámení prostřednictvím VOS je možné učinit:

  - e-mailem adresovaným na e-mailovou adresu: whistleblowing.czech@kaeser.com, která je zřízena výhradně k přijímání oznámení;

  - telefonicky, a to prostřednictvím telefonické linky +420 606 066 072 (o telefonátu je pořízen písemný záznam) v běžné pracovní době;

  - písemně dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti přímo k rukám příslušné osoby Vojtěcha Hrubého; pro účely zachování důvěry při tomto způsobu oznámení, bude adresát na písemnosti označen takto:

    Vojtěch Hrubý – NEOTVÍRAT (výhradně k rukám příslušné osoby)
    KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.
    K Zelenči 2874/6
    193 00 Praha 9 – Horní Počernice

  - osobně v sídle společnosti u příslušné osoby – Vojtěcha Hrubého, a to kdykoliv v průběhu běžné pracovní doby, pokud možno po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě na výše uvedené kontakty; je-li oznámení učiněno osobně, pak je zapotřebí sepsat protokol, dále je možné se souhlasem oznamovatele o takovém oznámení učinit zvukový nebo obrazový záznam;

  - prostřednictvím externího oznamovacího systému, zřízeného Ministerstvem spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/  

Oznamovatel v oznámení uvede své osobní údaje, ze kterých je možné dovodit totožnost oznamovatele. K oznámení, které bude učiněno anonymně, nebude přihlíženo a takovéto oznámení nepožívá ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními.

Příslušná osoba písemně potvrdí oznamovateli přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, o výsledcích posouzení bude oznamovatel příslušnou osobou vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení, přičemž tato lhůta může být ve skutkově nebo právně složitých případech prodloužena až o dalších 30 dnů, avšak nejvýše dvakrát. Je posuzována důvodnost a pravdivost každého oznámení, přičemž je-li oznámení důvodné a pravdivé, budou přijata nápravná opatření.

Vědomě nepravdivé oznámení, jehož cílem by mělo být poškození společnosti může být sankciováno.

5. Ochrana oznamovatele

Oznamovatel, který učinil oznámení prostřednictvím VOS je chráněn před případnými odvetnými opatřeními, které by vůči němu mohla být uplatňována. Tato ochrana se vztahuje i další osoby, jimž dle právních předpisů náleží, tj. osobám, které jsou ve vztahu k oznamovateli osobou blízkou, dále osobám, které oznámení umožnily nebo usnadnily, anebo osobám, které jsou s oznamovatelem spojeny v pracovní rovině. Totožnost oznamovatele rovněž požívá ochrany.

6. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s obecným právním předpisem o ochraně osobních údajů. Oznamovatel dává výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, které jím budou sděleny při učinění příslušného oznámení. Oznamovatel bere na vědomí, že sdělené údaje současně s oznámením podléhají evidenční povinnosti, která trvá po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.