Podmínky účasti a ustanovení o ochraně dat v soutěži KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

1. Účel a organizátor nabídky

Tyto podmínky účasti a předpisy o ochraně dat upravují podmínky účasti v soutěži „Příběh KAESER KOMPRESSOREN v České Republice“. (KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., IČO 639 960 472, se sídlem Praha 9 Horní Počernice, K Zelenči 2874/6, PSČ 193 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39566), jakož i shromažďování a používání údajů shromážděných nebo sdělených účastníky. Účastník soutěže „Příběh KAESER KOMPRESSOREN v České Republice“ souhlasí s níže uvedenými podmínkami účasti a informacemi o ochraně údajů.

2. Účastníci

Všechny osoby ve věku 18 a více let, které mají bydliště v České Republice a souhlasily s účastí a předpisy o ochraně údajů, se mohou zúčastnit. Zaměstnanci společnosti KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. a přidružených společností jsou z účasti vyloučeni.

Společnost KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. má právo na to, aby vám bylo toto prohlášení o souhlasu předloženo písemně. Pokud tak neučiníte i přes žádost, nebudete moci vyhrát.

3. Podmínky účasti

Soutěž bude probíhat od 24.04.2024 do 23.06.2024

Společnost KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit nebo změnit soutěž kdykoli bez předchozího upozornění, pokud nelze z technických nebo jiných důvodů zaručit řádnou realizaci nebo pokud se zdá, že je ohrožena férovost. Účastníkům z toho nevznikají žádné nároky. 

Šance na výhru a účast jsou nezávislé na nákupu zboží nebo služeb od KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. si vyhrazuje právo vyloučit účastníky ze soutěže z důvodu nepravdivých informací, manipulace nebo použití nepovolených pomůcek.

4. Vítězství a vedení soutěže

Na konci soutěžního období budou ze všech správných odpovědí náhodně vylosováno 20 výherců dárkové kazety KAESER. Vícenásobná účast je vyloučena.

5. Zpracování výhry

Po skončení období účasti a losování bude výherce informován prostřednictvím e-mailu.  Cenu lze vyzvednout na adrese sídla společnosti KAESER Kompressoren s.r.o., případně dle domluvy.

V případě nevyzvednuté výhry není společnost KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. povinna provádět další šetření. Nárok na cenu zaniká také v případě, že cenu nelze předat do 7dnů od prvního oznámení ceny z důvodů týkajících se výherce. Nárok na výhru zanikne také v případě, že nebude možné kontaktovat výherce z důvodu nesprávně uvedených údajů.

6. Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďování požadovaných osobních údajů v rámci soutěže slouží výhradně k uskutečnění soutěže ze strany KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., za jakým účelem jim jsou předávány. Nebude předáno třetím stranám. 

Údaje účastníků budou uchovávány pouze za účelem a trvání soutěže a po skončení kampaně budou vymazány, pokud neexistují zákonné požadavky na uchování.

7. Odpovědnost 

Nároky na náhradu škody vůči KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. jsou vyloučeny, pokud se nejedná o úmysl nebo hrubou nedbalost. 

Společnost KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. a její příslušní zákonní zástupci a zmocněnci ručí za škodu účastníkovi pouze tehdy, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti společností KAESER KOMPRESSOREN s.r.o., jejími právními zástupci nebo zmocněnci. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené zraněním na životě, těle nebo zdraví. Dále se nepoužije v případě porušení podstatných smluvních povinností. V takovém případě je odpovědnost KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. omezena co do výše a důvodu na škody, které byly typické a předvídatelné v době uzavření uživatelské smlouvy. 

Podstatnou smluvní povinností je závazek, jehož plnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na jehož plnění se může smluvní partner pravidelně spolehnout.

8. Další ustanovení

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu dat, zejména v důsledku přenosu dat a jiných technických závad. 

Právní postih je vyloučen. Tyto podmínky účasti a právní vztah mezi účastníkem a KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. podléhají výhradně českému právu. 

Pokud jsou jednotlivá ustanovení podmínek účasti neplatná nebo se stanou neplatnými, zůstává platnost zbývajících podmínek účasti nedotčena.

9. Zřeknutí se odpovědnosti a nebo vyloučení odpovědnosti

Tato soutěž není propojena s Facebookem ani Instagramem a není žádným způsobem sponzorována, podporována ani organizována Facebookem/Instagramem. 

Příjemcem vámi poskytnutých informací není Facebook nebo Instagram, ale KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.. Poskytnuté informace budou použity výhradně pro tuto soutěž.