Nařízení o F-plynech

Účinky nařízení EU o F-plynech na kondenzační sušičky stlačeného vzduchu

Nové nařízení o F-plynech EU 517/2014 má působit na snížení emisí fluorovaných skleníkových plynů, a tak přispět k omezení oteplování klimatu. To je v Evropě závazné právo. 

Nařízení zakazuje uvádění určitých skleníkových plynů a chladicích zařízení do oběhu a stará se kromě toho o systém kvót pro výrazně redukovanou nabídku trhu běžných chladicích prostředků. Pro firmy oboru chlazení a provozovatele navíc stanoví rozšířené regulace k zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny.

Na základě často kladených otázek může následně učinit tuto přece opravdu komplexní oblast srozumitelnější pro denní potřebu. Podrobnější informace najdete v dispozičním dokumentu.

Koho se týká nové nařízení o F-plynech?

Poziční dokument je relevantní pro takové čtenáře, kteří v rámci EU kondenzační sušičku koupili, provozují, provádějí údržbu, a udržují její technický stav nebo ji likvidují.

Kterých kondenzačních sušiček se to týká?

Týká se to kondenzačních sušiček, které byl do EU dovezeny, tam vyrobeny, provozovány, udržovány a likvidovány, pokud při svém provozu potřebují fluorované skleníkové plyny. Dnes na trhu typická zařízení používají zpravidla fluorovodíky (HFKW) jako chladicí prostředek. Přitom se jedná také o fluorované skleníkové plyny. 

Tento dispoziční dokument zařazuje kondenzační sušičky k sušení stlačeného vzduchu a inertních plynů ve smyslu nařízení jako pevná chladicí zařízení. Hodnotí kondenzační sušičky jako chladicí zařízení, která jsou koncipovaná pro řemeslnické a průmyslové použití. Zařízení pro uvedení do oběhu z chladicích a mrazicích zařízení pro domácnost nebo zařízení pro živnostenské využití se nepovažují za kondenzační sušičky.

Co se mění ve srovnání se starým nařízením o F-plynech?

Dosavadní nařízení o F-plynech EU 842/2006 bylo zrušené nabytím platnosti nového nařízení EU 517/2014 k 01.01.2015. Dosavadní požadavky byly v podstatě zachované a dále rozšířené. V následujících oblastech byly nově definované obzvláště podstatná specifika pro kondenzační sušičky.

  • Zredukováni tržní nabídky dnes běžných chladicích prostředků (čl. 14 ff)
  • Povinnost publikování pro kondenzační sušičky a jejich chladicí prostředky (čl.12)
  • Zákaz používání R-404A pro udržování technického stavu sušiček s plnicím množstvím od 10,2 kg (čl.. 13)
  • Zákaz uvádění kondenzačních sušiček s R-404A do oběhu (čl. 11) 
  • Nové mezní hodnoty a dokumentační povinnosti pro kontroly těsnosti (čl. 3-4, 6)
  • Certifikace servisního personálu (čl. 10)
  • Regenerace chladicího prostředku na konci životnosti (čl. 8)
Nebudou se dnes běžné chladicí prostředky v budoucnosti již nabízet?

Aktuálně jsou k dispozici všechny dosud běžné chladicí prostředky pro kondenzační sušičky na trhu. Dostupnost určitých chladicích prostředků se bude zhoršovat. Některé chladicí prostředky jako např. R-404A, budou v dohledné době stažené z trhu. Individuální doba trvání a dostupnost dnešního chladicího prostředku závisí podstatně na jeho podílu na skleníkovém efektu. Ten se vypočítá ze skleníkového potenciálu specifického k produktu také krátce „GWP“ („Global Warming Potential“) chladicího prostředku a jeho uvažované hmotnosti v metrických tunách. Tento produkt se nazývá ekvivalent CO2.

Co je hybnou silou pro zredukování nabídky trhu dnešních chladicích prostředků?

Pro nařízení byl zjištěn roční průměr provozu v EU používaného fluorovaného skleníkového plynu v časovém intervalu 2009 až 2012. Toto množství vyjádřené jako ekvivalent CO2 byl písemně stanoven pro rok 2015 jako základna 100%. Ta se musí do roku 2030 postupně zredukovat na 21%. Tento proces se označuje jako fáze Down.

Je pro provozovatele smysluplné, uložit zásobu R-404A na servis stávajících zařízení?

Ne. Fluorované skleníkové plyny se můžou prodávat pouze podnikům pro instalaci, údržbu, udržování technického stavu a opravy, které jsou ve smyslu nařízení certifikované nebo zaměstnávají certifikované osoby. K tomu je třeba respektovat to, že nový R-404A se může od 01.01.2020 používat pro servisní účely pouze ještě u zařízení s plnicím množstvím pod 10,2 kg. Proto se musí vyzkoušet přechod na alternativní chladicí prostředek.